Správce osobních údajů a subjekt údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost Mgr. Radomil Kožuský, advokát, se sídlem Nekvasilova 692/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 714 48 101 (dále jen Správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo emailem na radomil.kozusky@kozusky.cz.

 

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o poskytování právních služeb či jiné smlouvy uzavřené se Správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných Správcem. Subjektem údajů je případně i jiná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává za účelem obhajoby právních nároků svých klientů, splnění právní povinnosti Správce či jeho klientů nebo ochrany oprávněných zájmů Správce či jeho klientů.

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je Správce získá z jiných zdrojů. S ohledem na charakter služeb poskytovaných správcem, tj. poskytování právních služeb fyzickým i právnickým osobám, nelze rozsah osobních údajů zpracovávaných Správcem jednoznačně vymezit. Jedná se např. o: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefonní číslo, bydliště, identifikační číslo, rodné číslo, místo a okres narození apod.

Účel zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Správcem (poskytování právních služeb), obhajoby právních nároků klientů Správce, účetní evidence Správce, zařazení do databáze Správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb Správce), včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení Správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že Správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit pomocí zaslání emailu na radomil.kozusky@kozusky.cz.

Posouzení nezbytnosti zpracování

 

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem zpracování je splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů (poskytování právních služeb), ochrana oprávněných zájmů Správce a jeho klientů (obhajoba právních nároků), splnění právní povinnosti Správce či jeho klientů, případně souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů v případě přihlášení se k odběru novinek (newsletterů).

Doba zpracovávání osobních údajů

 

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti Správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Jestliže subjekt údajů udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: radomil.kozusky@kozusky.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

 

K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce a jeho zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání mlčenlivostí dle platných právních předpisů.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

 

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

 

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

 

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat Správci na e-mailovou adresu: radomil.kozusky@kozusky.cz. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

 

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje Správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a Správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Správce. V této souvislosti nicméně Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po Správci rozumně vyžadovat,  aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.